BATXILLERAT

Tenen accés a aquests estudis tots aquells alumnes que han superat l’etapa d’Ensenyament Secunari Obligatori. Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos organitzats en un cicle.

Modalitats

Estructura

Estructurats en una part comuna, una de modalitat i una altra optativa, els estudis de Batxillerat pretenen garantir la polivalència i la formació integral dels joves en una societat tècnica i socialment canviant.

En efecte, els estudis de Batxillerat ofereixen diferents modalitats o recorreguts curriculars, la qual cosa permet, a més de la formació de l’alumnat, una adequació de les seves característiques i interessos i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral.

Oferta del centre:

El nostre centre ofereix les modalitats següents:

Objectiu de l’etapa

El Batxillerat té com a finalitat la formació integral, intel.lectual i humana dels alumnes, així com la seva orientació i preparació per als ensenyaments universitaris, per als estudis de Formació Professional específica de Grau Superior, per a altres estudis superiors i per a la vida activa.