DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

El nostre col·legi compta amb un Departament d’Orientació Psicopedagògic. La persona referent és una psicòleg, amb formació específica en psicopedagogia neuropsicologia i logopèdia,que intervé en totes les etapes educatives, atenent a la comunitat educativa del centre: alumnes, pares, mestres i professors.

Objectius

– Assessorar i orientar a l’equip docent i complimentar el seguiment tutorial en el desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes. Donar suport al professorat i al centre en la resposta a la diversitat de l’alumnat.
– Intervenció psicopedagògica: Assessorament en el disseny de mètodes i estratègies d’avaluació, assistència tècnica, col·laboració en la prevenció i detecció de dificultats que poden interferir en el procés psicoeducatiu de l’alumnat.
– Atenció, seguiment i intervenció psicopedagògica a l’alumne amb dificultats emocionals, conductuals o d’aprenentatge.
– Assessorament i suport a les famílies. Orientar a les famílies dels alumnes amb intervenció del DOP. Acompanyar-los en el procés evolutiu dels seus fills. Promoure la cooperació entre l’ escola i la família.
– Assessorament i suport a l’alumnat. Acompanyar-los en el seu procés de creixement personal i formatiu.

Intervenció. La intervenció s’ajusta a les necessitats dels diferents etapes i cursos.

A Educació Infantil: Atendre les demandes d’intervenció de l’equip tutorial i de les famílies. Col·laboració en la prevenció i l’aplicació de proves col·lectives: A EI 5- avaluació grupal (test-retest) de les aptituds escolars en l’aprenentatge de la lectoescriptura, raonament i memòria. Seguiment dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques. Treball cooperatiu i coordinat amb els diferents agents externs i professionals que intervenen individualment en l’alumnat I les seves famílies. En l’àmbit logopèdia, exploració amb els alumnes que presenten dificultats en la seva parla i seguiment de la seva evolució. Col·laborar amb l’equip tutorial i el professorat en l’elaboració i seguiment dels plans individuals (PI- PA) dels alumnes amb necessitats educatives especifiques com : trastorns d’aprenentatge, trastorn de personalitat…

A Educació Primària: Atendre les demandes de l’equip tutorial i de les famílies. Col·laborar amb els tutors i professors en l’elaboració i seguiment dels plans individualitzats (PI-PA) dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge donant resposta a les necessitats de l’alumnat dins de l’atenció a la diversitat. Aplicació de proves col·lectives per tal d’avaluar les habilitats d’aprenentatge, socials…de l’alumnat. Aplicació de proves individuals als alumnes amb intervenció DOP per poder formular una hipòtesi diagnòstica i a partir d’aquesta assessorar i orientar sobre les possibles actuacions.

A l’ESO: Atendre les demandes de l’equip tutorial, de les famílies i dels alumnes. Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en l’elaboració i el seguiment del plans individualitzats (PI- PA) per alumes amb dificultats d’aprenentatge que necessitem adequacions metodològiques i/o curriculars. Contribuir al desenvolupament del pla d’orientació acadèmica i professional dins del pla tutorial. A 3r. d’ESO, es desenvolupa el Programa Sèpal que té com objectiu facilitar i acompanyar als alumnes i a les seves famílies a través d’avaluar els àmbits relacionats amb les aptituds i capacitats d’aprenentatge, la personalitat i els interessos professionals. Anàlisi conjunt amb tutor-a , família i alumne del report de l’informe.
A 4t d’ESO acompanyar al tutor-a en el procés d’acció orientadora.
A Batxillerat: Atendre les demandes de l’equip tutorial, de les famílies i dels alumnes. Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en l’elaboració i seguiment dels alumnes amb PA-PI.

Com contactar?
Per accedir al DOP tan els pares com els alumnes poden fer demanda d’intervenció a través del tutor-a.