EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil és la base sobre la qual es construeixen els diferents aprenentatges.
Aquesta etapa ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones i amb uns aprenentatges continuats i progressius. Les capacitats a desenvolupar giren a l’entorn dels eixos següents:

– Aprendre a ser autònom.
– Aprendre a pensar i a comunicar.
– Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
– Aprendre a conviure i a habitar el món.

Aquests objectius només es poden portar a terme a partir d’una seguretat afectiva i una màxima atenció individualitzada.

QUÈ FEM?

 • EDUCACIÓ EMOCIONAL. Projecte Emociona’t. Projecte TREVA
 • LLENGUA ANGLESA.
 • EXPERIMENTACIÓ. Manipular, observar, experimentar, construir. Treball de la competència digital amb tauletes. Entenem Educació Infantil com una etapa per descobrir i gaudir.
 • LLENGUATGE ESCRIT I MATEMÀTIC.Treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d’un treball més individualitzat. Lectoescriptura des dels 3 anys.
 • EDUCACIÓ EN VALORS.
 • NATURA I HORT. Plantem, cuidem, collim i tenim cura del nostre hort i jardí amb l’ajut del Cuc Panxut. Projecte Natura.
 • PSICOMOTRICITAT. En llengua anglesa desenvolupem la psicomotricitat dels infants a partir de jocs dirigits, joc lliure i la introducció a diferents esports. Fem piscina com a activitat complementària
 • LLENGUATGE MUSICAL I ARTÍSTIC. Potenciem l’expressió i el moviment, el sentit del ritme i la creativitat, i les diferents intel·ligències a partir de la música. Projecte d’arts escèniques.
 • LLENGUATGE PLÀSTIC. Estimulem la creativitat dels infants a través de l’experimentació i la manipulació de materials.
 • ESPAI MIGDIA.

COM HO FEM?

 • Treball per projectes (de l’entorn més proper i partint dels interessos dels nens i nenes)
 • Espai 3-6 (activitats amb els infants de 3,4 i 5 anys on s’afavoreix l’aprenentatge entre iguals, coeducació. Ciències, experiments, filosofia, expressió artística i joc simbòlic.
 • Suport i orientació. Atenció a la diversitat.
 • Virolai 3.0: Pissarres Digitals a les aules, Tauletes Digitals, Robòtica (Bee-bots).
 • Espai pati-jardí. Jocs tradicionals, sorral, esports, rocòdrom, jardí vertical, joc simbòlic.
 • Espai Mediateca.
 • Sortides i activitats: museus, música, english theatre, descoberta de l’entorn natural, colònies…
 • Multiactivitats: activitats amb material manipulatiu, lectoescriptura, raonaments, motricitat fina.

Des del Virolai creiem que qualsevol espai de l’escola pot ser generador d’ensenyament i aprenentatge per l’infant.
A l’aula de 3 anys l’adaptació és un dels màxims objectius juntament amb l’assoliment dels hàbits i l’autonomia que faciliten l’enriquiment afectiu.
A l’aula de 4 anys anem construint l’autonomia i els aprenentatges més conceptuals mitjançant la proposta de diferents projectes que motiven als infants a ser els protagonistes del seu aprenentatge.
A l’aula de 5 anys és on el codi escrit pren el seu punt més àlgid a educació infantil. És el curs que anticipa als infants el pas a l’Educació Primària i a on al Virolai ens coordinem perquè quan els infants realitzin aquest pas sigui el més engrescador i motivador possible.

El desenvolupament dels hàbits és fonamental a aquesta etapa, és important fomentar-los tant des de casa com des de l’escola. Partim dels hàbits de convivència, d’autonomia i de treball. Aquests hàbits els aportarà seguretat, autonomia i els farà ser capaços d’anar assolint petites responsabilitats.
Al llarg del curs lliurem dos informes personalitzats a les famílies on expliquen el grau d’assoliment dels objectius en les diferents àrees i amb informació de l’infant en l’àmbit escolar.
El contacte entre la família i l’escola mitjançant la tutoria ha de ser periòdic i sempre que es requereixi. Així com, conjuntament amb el departament psicopedagògic, la coordinació de cicle d’infantil i l’equip docent, s’estableixen reunions setmanals amb l’objectiu d’establir acords per afavorir el desenvolupament integral dels infants.

Professionals

Cada classe està al càrrec d’una mestra-tutora que imparteix la majoria de les matèries curriculars. La psicomotricitat en anglès, la música, així com les activitats complementàries estan a càrrec de mestres especialistes. El departament de psicopedagogia col·labora estretament en l’activitat docent d’aquesta etapa.

Desenvolupament Integral

El desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa depèn de les característiques personals i, sobretot, de l’ambient familiar i social en què es troben. L’escola proporciona al nen/a les eines necessàries per assolir una formació integral, tot respectant el seu desenvolupament evolutiu.