L’etapa d’Educació Infantil és la base sobre la qual es construeixen els diferents aprenentatges.

Aquesta etapa ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones i amb uns aprenentatges continuats i progressius. Les capacitats a desenvolupar giren a l’entorn dels eixos següents:

Aprendre a ser autònom.
Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i a habitar el món.

Aquests objectius només es poden portar a terme a partir d’una seguretat afectiva i una màxima atenció individualitzada.

Què fem?

Educació emocional. Projecte Emociona’t. Projecte TREVA

Llengua anglesa.

Experimentació. Manipular, observar, experimentar, construir. Treball de la competència digital amb tauletes. Entenem Educació Infantil com una etapa per descobrir i gaudir.

Llenguatge escrit i matemàtic.Treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d’un treball més individualitzat. Lectoescriptura des dels 3 anys.

Educació en valors.

Natura i hort. Plantem, cuidem, collim i tenim cura del nostre hort i jardí amb l’ajut del Cuc Panxut. Projecte Natura.

Psicomotricitat. En llengua anglesa desenvolupem la psicomotricitat dels infants a partir de jocs dirigits, joc lliure i la introducció a diferents esports. Fem piscina com a activitat complementària

Llenguatge musical i artístic. Potenciem l’expressió i el moviment, el sentit del ritme i la creativitat, i les diferents intel·ligències a partir de la música. Projecte d’arts escèniques.

Llenguatge plàstic. Estimulem la creativitat dels infants a través de l’experimentació i la manipulació de materials.

Espai migdia.

Com ho fem?

Treball per projectes (de l’entorn més proper i partint dels interessos dels nens i nenes).

Espai 3-6: activitats amb els infants de 3, 4 i 5 anys on s’afavoreix l’aprenentatge entre iguals. Coeducació.

Ciències, experiments, filosofia, expressió artística i joc simbòlic.

Suport i orientació. Atenció a la diversitat.

Virolai 3.0: pissarres digitals a les aules, tauletes digitals, robòtica (Bee-bots).

Espai pati-jardí. Jocs tradicionals, sorral, esports, rocòdrom, jardí vertical, joc simbòlic.

Espai Mediateca.

Sortides i activitats: museus, música, English theatre, descoberta de l’entorn natural, colònies…

Multiactivitats: activitats amb material manipulatiu, lectoescriptura, raonaments, motricitat fina.

Des del Virolai creiem que qualsevol espai de l’escola pot ser generador d’ensenyament i aprenentatge per l’infant.

A l’aula de 3 anys l’adaptació és un dels màxims objectius juntament amb l’assoliment dels hàbits i l’autonomia que faciliten l’enriquiment afectiu.

A l’aula de 4 anys anem construint l’autonomia i els aprenentatges més conceptuals mitjançant la proposta de diferents projectes que motiven als infants a ser els protagonistes del seu aprenentatge.

A l’aula de 5 anys és on el codi escrit pren el seu punt més àlgid a educació infantil. És el curs que anticipa als infants el pas a l’Educació Primària i a on al Virolai ens coordinem perquè quan els infants realitzin aquest pas sigui el més engrescador i motivador possible.

El desenvolupament dels hàbits és fonamental a aquesta etapa, és important fomentar-los tant des de casa com des de l’escola. Partim dels hàbits de convivència, d’autonomia i de treball. Aquests hàbits els aportarà seguretat, autonomia i els farà ser capaços d’anar assolint petites responsabilitats.

Al llarg del curs lliurem dos informes personalitzats a les famílies que expliquen el grau d’assoliment dels objectius en les diferents àrees i amb informació de l’infant en l’àmbit escolar.

El contacte entre la família i l’escola mitjançant la tutoria ha de ser periòdic i sempre que es requereixi. Així com, conjuntament amb el departament psicopedagògic, la coordinació de cicle d’infantil i l’equip docent, s’estableixen reunions setmanals amb l’objectiu d’establir acords per afavorir el desenvolupament integral dels infants.

Professionals

Cada classe està al càrrec d’una mestra-tutora amb el suport d’un altre docent. La psicomotricitat en anglès, la música, així com les activitats complementàries estan a càrrec de mestres especialistes. El departament de psicopedagogia col·labora estretament en l’activitat docent d’aquesta etapa.

Desenvolupament Integral

El desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa depèn de les característiques personals i, sobretot, de l’ambient familiar i social en què es troben. L’escola proporciona al nen/a les eines necessàries per assolir una formació integral, tot respectant el seu desenvolupament evolutiu.