EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil és la base sobre la qual es construeixen els diferents aprenentatges.
L’Educació Infantil ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones i amb uns aprenentatges continuats i progressius. Les capacitats a desenvolupar giren a l’entorn dels eixos següents:

– Aprendre a ser autònom i actuar més autònomament cada vegada.
– Aprendre a pensar i a comunicar.
– Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
– Aprendre a conviure i a habitar el món.

Aquests objectius només es poden portar a terme a partir d’una seguretat afectiva i una màxima atenció individualitzada.
Des del Virolai creiem que qualsevol espai de l’escola pot ser generador d’ensenyament i aprenentatge per l’infant.
A l’aula de 3 anys l’adaptació és un dels màxims objectius juntament amb l’assoliment dels hàbits i l’autonomia que faciliten l’enriquiment afectiu.
A l’aula de 4 anys anem construint l’autonomia i els aprenentatges més conceptuals mitjançant la proposta de diferents projectes que motiven als infants a ser els protagonistes del seu aprenentatge.
A l’aula de 5 anys és on el codi escrit pren el seu punt més àlgid a educació infantil. És el curs que anticipa als infants el pas a l’Educació Primària i a on al Virolai ens coordinem perquè quan els infants realitzin aquest pas sigui el més engrescador i motivador possible.
Els projectes que realitzem són:

 • Treball per projectes ( de l’entorn més proper, partint dels seus interessos, (i visites de famílies a l’aula com a experts) exposicions dels aprenentatges davant dels companys/es.
 • Lecto-escriptura des dels 3 anys
 • Potenciació de la Llengua Anglesa (des dels 3 anys, Motor Skills (Psicomotricitat en anglès) i Auxiliar de Conversa)
 • Virolai 3.0: Pissarres Digitals a les aules, Tauletes Digitals, Robòtica (Bee-bots)
 • Hort, Aula de Natura, Cuc Panxut
 • Pati (pati-jardí) jocs tradicionals, sorral, futbol, bàsquet, rocòdrom, jardí vertical, joc simbòlic)
 • Emocions (Emociona’t)
 • Biblioteca
 • Creativitat
 • Art (plàstica, música, concert de nadal, conte vivencial)
 • Espai 3-6 (activitats on hi ha nens de 3,4 i 5 anys afavorint l’aprenentatge entre iguals, coeducació. Ciències (experiments, filosofia, ciències, artístic, joc simbòlic)
 • Piscina
 • Sortides i activitats (museus, música, english theatre, descoberta de l’entorn natural, colònies…)
 • Protagonista de la setmana (3 anys)
 • Noticiari (5 anys) notícies del món o de les seves vivències
 • Multiactivitats (activitats amb material manipulatiu lectoescriptura, raonaments, motricitat fina)
 • Moments Virolai (els infants tenen accés a una càmera fotogràfica i fan fotos de les activitats que els hi són més significatives)

El desenvolupament dels hàbits és fonamental a aquesta etapa, és important fomentar-los tant des de casa com des de l’escola. Partim dels hàbits de convivència, d’autonomia i de treball. Aquests hàbits els aportarà seguretat, autonomia i els farà ser capaços d’anar assolint petites responsabilitats.
Al llarg del curs lliurem dos informes personalitzats a les famílies on expliquen el grau d’assoliment dels objectius en les diferents àrees i amb informació de l’infant en l’àmbit escolar.
El contacte entre la família i l’escola mitjançant la tutoria ha de ser periòdic i sempre que es requereixi. Així com, conjuntament amb el departament psicopedagògic, la coordinació de cicle d’infantil i l’equip docent, s’estableixen reunions setmanals amb l’objectiu d’establir acords per afavorir el desenvolupament integral dels infants.

Aquesta etapa comprèn tres cursos:

 • 1r d’Educació Infantil (3 anys).
 • 2n d’Educació Infantil (4 anys).
 • 3r d’Educació Infantil (5 anys).

Professionals

Cada classe està al càrrec d’una mestra-tutora que imparteix la majoria de les matèries curriculars. La psicomotricitat en anglès, la música, així com les activitats complementàries estan a càrrec de mestres especialistes. El departament de psicopedagogia col·labora estretament en l’activitat docent d’aquesta etapa.

Desenvolupament Integral

El desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa depèn de les característiques personals i, sobretot, de l’ambient familiar i social en què es troben. L’escola proporciona al nen/a les eines necessàries per assolir una formació integral, tot respectant el seu desenvolupament evolutiu.