Al final de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), tots els alumnes han de posseir aquelles competències que els permetin l’adquisició progressiva de coneixements i l’exercici de les actuacions pròpies d’una vida personal responsable individualment i social.

Per accedir a l’ESO, els alumnes han d’haver cursat l’Educació Primària. En aquesta etapa, a més de continuar els aprenentatges instrumentals de l’Educació Primària, que comporten la progressiva adquisició de les competències bàsiques, s’inicia als alumnes en altres camps del saber i s’aprofundeixen les àrees fonamentals d’acord amb l’edat i la capacitat. En definitiva, al final de l’etapa, tots els alumnes han de posseir aquelles competències que els permetin l’adquisició progressiva de coneixements i l’exercici de les actuacions pròpies d’una vida personal responsable individualment i social.

L’ESO s’organitza en diferents matèries al llarg de quatre cursos. Els tres primers són comuns i el quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Eixos transversals

Seguiment individualitzat

El pas de l’Educació Primària a l’ESO és un moment de molts canvis, tant des d’un punt de vista del desenvolupament i creixement personal, com des de l’aspecte més acadèmic. Per aquest motiu, un dels eixos del nostre caràcter de centre pren aquí encara més rellevància: el seguiment individualitzat. Us acompanyem en aquest camí per aprendre a ser i a saber, i ho fem des de multiplicitat de vessants, que ens permeten aconseguir un seguiment individualitzat des d’una òptica transversal: projecte propi de seguiment tutorial, projecte coaching, consell de delegats, projecte TREVA (tècniques d’interiorització i relaxació), orientació professionalitzadora, mediació, aprenentatge vivencial, coresponsabilitat 3-18, etc.

Projecte Virolai 2.0.

La nostra ESO està, des de fa més de 10 anys, completament digitalitzada i en constant renovació; tecnologia i tècniques tradicionals-analògiques conviuen perfectament i l’alumnat acaba l’escolaritat obligatòria amb una excel·lent competència digital. Per aquest motiu, cap situació de confinament, com les viscudes el curs passat, va impedir que l’aprenentatge i seguiment –acadèmic i emocional- dels alumnes continués endavant.

Projecte de llengües estrangeres

A més de la possibilitat de cursar una segona llengua estrangera, tots els alumnes disposen d’una English Native Assistant durant tot l’any; i a partir de tercer d’ESO, hi ha la possibilitat de començar a cursar el batxillerat dual, on seguirà el pla d’estudis dels EEUU i estarà tutoritzat per professionals nord-americans.

Creativitat

Un altre dels eixos clau és potenciar la creativitat. Per aquest motiu, també a l’ESO proporcionem l’espai per a desenvolupar-la des de diferents vessants: programació i robòtica, projecte d’arts escèniques, projecte fem cinema, projecte Tesla, projecte Critical-Thinking, projecte Fem el nostre Musical…

Educació emocional i cívica

En una etapa com l’adolescència, és també clau tenir cura de l’educació emocional i cívica. Per aquest motiu, i seguint el nostre caràcter propi, a l’ESO sempre està present l’educació en valors i la coresponsabilitat social i ambiental.

Acció tutorial

Al Virolai, l’acció tutorial és un dels nostes puntals. Per això, el tutor/a i les famílies treballen conjuntament i estretament pel benestar de l’alumne amb tutories individualitzades i tenint cura dels problemes i conflictes a l’aula.

Els tutors tenen reunions setmanals amb el DOP (departament d’orientació psicopedagògic) per tal de donar la màxima cobertura i atenció als problemes i ajudar a la seva resolució, tot vetllant per l’alumne.

Desdoblaments – Docència compartida

Des d’un punt de vista curricular, desdoblem i/o fem docència compartida a la major part de les matèries d’ESO. Aquesta organització ens permet aconseguir una major atenció a la diversitat del nostre alumnat. Potenciant l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat, assolim un bon rendiment acadèmic.

Objectiu d’etapa

Aquesta és una etapa dedicada a l’assoliment de les competències bàsiques a la vegada que es desperta la curiositat dels alumnes per aprendre. En definitiva, donar instruments i estratègies per afrontar amb garanties l’educació secundària obligatòria.