El Virolai de Molins compta amb un Departament d’Orientació Psicopedagògica per a totes les etapes educatives per donar suport a alumnes, pares, mestres i equip tutorial.

El nostre col·legi compta amb un Departament d’Orientació Psicopedagògic. La persona referent és una psicòloga, amb formació específica en psicopedagogia, neuropsicologia i logopèdia, que intervé en totes les etapes educatives, atenent a la comunitat educativa del centre: alumnes, pares, mestres i professors.

Objectius

  • Assessorar i orientar a l’equip docent i complimentar el seguiment tutorial en el desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes. Donar suport al professorat i al centre en la resposta a la diversitat de l’alumnat.
  • Intervenció psicopedagògica. Assessorament en el disseny de mètodes i estratègies d’avaluació, assistència tècnica, col·laboració en la prevenció i detecció de dificultats que poden interferir en el procés psicoeducatiu de l’alumnat.
  • Atenció, seguiment i intervenció psicopedagògica a l’alumne amb dificultats emocionals, conductuals o d’aprenentatge.
  • Assessorament i suport a les famílies. Orientar a les famílies dels alumnes amb intervenció del DOP. Acompanyar-los en el procés evolutiu dels seus fills. Promoure la cooperació entre l’escola i la família.
  • Assessorament i suport a l’alumnat. Acompanyar-los en el seu procés de creixement personal i formatiu.

Intervenció

La intervenció s’ajusta a les necessitats de les diferents etapes i cursos:

A Educació Infantil: Atendre les demandes d’intervenció de l’equip tutorial i de les famílies. Col·laboració en la prevenció i l’aplicació de proves col·lectives. A EI 5, avaluació grupal (test-retest) de les aptituds escolars en l’aprenentatge de la lectoescriptura, raonament i memòria. Seguiment dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques. Treball cooperatiu i coordinat amb els diferents agents externs i professionals que intervenen individualment en l’alumnat I les seves famílies. En l’àmbit logopèdia, exploració amb els alumnes que presenten dificultats en la seva parla i seguiment de la seva evolució. Col·laborar amb l’equip tutorial i el professorat en l’elaboració i seguiment dels plans individuals (PI) dels alumnes amb necessitats educatives específiques com trastorns d’aprenentatge, trastorn de personalitat…

A Educació Primària: Atendre les demandes de l’equip tutorial i de les famílies. Col·laborar amb els tutors i professors en l’elaboració i seguiment dels plans individualitzats (PI) dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge donant resposta a les necessitats de l’alumnat dins de l’atenció a la diversitat. Aplicació de proves col·lectives per tal d’avaluar les habilitats d’aprenentatge, social de l’alumnat. Aplicació de proves individuals als alumnes amb intervenció DOP per poder formular una hipòtesi diagnòstica i a partir d’aquesta assessorar i orientar sobre les possibles actuacions.

A l’ESO: Atendre les demandes de l’equip tutorial, de les famílies i dels alumnes. Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en l’elaboració i el seguiment del plans individualitzats (PI) per alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten adequacions metodològiques i/o curriculars. Contribuir al desenvolupament del pla d’orientació acadèmica i professional dins del pla tutorial. A 3r d’ESO, es desenvolupa el Programa Sèpal que té com objectiu facilitar i acompanyar als alumnes i a les seves famílies a través d’avaluar els àmbits relacionats amb les aptituds i capacitats d’aprenentatge, la personalitat i els interessos professionals. Anàlisi conjunt amb tutor/a, família i alumne/a dels resultats de l’informe. A 4t d’ESO, acompanyar al tutor/a en el procés d’acció orientadora.

A Batxillerat: Atendre les demandes de l’equip tutorial, de les famílies i dels alumnes. Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en l’elaboració i seguiment dels alumnes amb PI.

Com contactar?

Per accedir al DOP tant els pares com els alumnes poden fer demanda d’intervenció a través del tutor/a.