El model metodològic del Col·legi Virolai es basa en assolir els següents objectius.

Desenvolupar un currículum competencial que ajudi a posar el focus en els interessos i potencialitats de cada alumne/a i que el professorat el guiï en la construcció del seu propi coneixement i l’orienti en el seu creixement personal.

Posar l’èmfasi en l’educació emocional i l’autoestima per a ajudar a desenvolupar el benestar personal i social de l’alumne i preparar-lo per afrontar millor els reptes de la vida.

Integrar la tecnologia en els processos educatius, no tant per substituir els mètodes tradicionals d’aprenentatge sinó per ampliar les seves possibilitats.

Creiem que un aprenentatge basat en Projectes-Reptes-Problemes és la millor estratègia d’ensenyament-aprenentatge per potenciar tant l’adquisició de coneixements claus com per desenvolupar competències, actituds i valors.

Per aquests motius al col·legi Virolai optem per un model d’avaluació formativa i formadora, amb l’alumnat com a protagonista d’un procés centrat en ajudar-lo a construir les seves pròpies estratègies d’aprenentatge fomentant l’autonomia, l’autoestima i l’interès per aprendre.

Entenem que l’ensenyament ha de tenir un caràcter motivador, vivencial i lúdic.

 

A partir d’aquests objectius, la nostra estratègia educativa es basa en trobar l’equilibri entre:

Aprenentatge sistemàtic.

Aprenentatge significatiu.

Aprenentatge vivencial.