EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Per accedir a l’Educació Secundària Obligatòria, els alumnes han d’haver finalitzat l’Educació Primària.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en diferents matèries al llarg de quatre cursos. Els tres primers són comuns i el quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Característiques de l’etapa

Desdoblamets – Docència compartida

Igual que a l’Educació Primària en aquesta etapa les àrees intrumentals (Llengua Catalana, Matemàtiques i Llengua anglesa) estan desdoblades. És a dir, dos docents per a cada grup. Aquesta organització permet donar una major atenció a la diversitat del nostre alumnat.

Desenvolupament personal

En aquesta etapa, a més de continuar els aprenentatges instrumentals de l’Educació Primària, que comporten la progressiva adquisició de les competències bàsiques, s’inicia als alumnes en altres camps del saber i s’aprofundeixen les àrees fonamentals d’acord amb l’edat i la capacitat. En definitiva, al final de l’etapa, tots els alumnes han de posseir aquelles capacitats que els permetin assumir la adquisició progressiva de coneixements i l’exercici de les actuacions pròpies d’una vida personal responsable individualment i social.