La Fundació privada Mare de Déu de Montserrat tindrà per objectiu exercir la titularitat d’un centre escolar obert a tothom.

La Fundació

La Fundació privada Mare de Déu de Montserrat tindrà per objectiu exercir la titularitat d’un centre escolar obert a tothom que, sense cap mena d’afany de lucre, complementi l’acció educativa de la família. L’activitat del centre es podrà estendre a tots els nivells no universitaris.

La Fundació afavoreix i valora:

  • La persona atenent les seves característiques i necessitats individuals, així com el creixement dels alumnes en els diferents aspectes que integren la seva personalitat.
  • L’esperit crític i creador dels alumnes.
  • Els valors que eduquen per a la solidaritat, la llibertat i el respecte.
  • El coneixement de la llengua i de la cultura catalanes i el sentiment de pertinença.
  • La sensibilització respecte al medi ambient.

El Patronat

La representació, direcció i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, sense perjudici de les facultats de delegació que li atorguen les lleis i els estatuts.

Els seus membres són:

President: Valeriano Castaño
Vicepresidenta: Maribel Solé
Secretari: Alejandro Ladrón
Xavier Baño
Montserrat Coll
Alba Rodríguez
Jaume Campmajó
Gabriel Vidal
Jaume Munné
Pere Vendrell
Sílvia Rubio
Marta Figueras
Lluís Marín
Ana Belén Palomino
Soraya Olías
Director Gerent: Xavier Rodríguez
Direcció Pedagògica: Daniel Rius
Pres. AMPA: Tamara Clavero

El Comitè Executiu

Té totes les funcions delegades del Patronat excepte aquelles que són indelegables.

Els seus membres són:

President: Valeriano Castaño
Vicepresidenta: Maribel Solé
Secretari: Alejandro Ladron
Director Gerent: Xavier Rodríguez
Direcció Pedagògica: Daniel Rius