PROJECTE SOCIALITZACIÓ LLIBRES

El Projecte de Socialització de llibres abasta els llibres de text de totes les etapes, i els llibres de lectura de les àrees de català, castellà i anglès, aquest projecte es complementa amb la introducció de materials de producció pròpia i de llibres digitals.
El projecte té objectius que ens interessen a tots plegats:

• Reduir la inversió i la despesa que les famílies han de fer en llibres.
• Conscienciar i educar en la cultura de la reutilització.
• Educar els alumnes en fer-se responsables del material: pel fet que es tracta de llibres i perquè és un material que es comparteix.
• Potenciar les habilitats digitals de l’alumnat.
• Facilitar l’adquisició dels llibres de lectura i per tant la dinàmica de les àrees.

El projecte de socialització de llibres no és nou al centre, i de fet en els darrers cursos s’han donat passes en aquesta direcció. A Batxillerat ja fa 3 cursos que s’aplica i en algunes matèries es treballa sense llibres amb recursos propis del professorat. A l’ESO amb l’aplicació del projecte de digitalització el llibre amb paper es gairebé testimonial i es treballa amb llicències digitals.
La idea es que a partir del curs 2018/19 l’etapa de primària apliqui la socialització de llibres, ja que és el tram on els llibres són més presents, i això suposi un avantatge econòmic per les famílies però que també serveixi com a reforç de l’educació en valors com són el respecte per allò que és de tots, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.
Considerem que comptem amb una AMPA suficientment motivada com per a portar a terme el projecte de reutilització amb l’ajuda de les famílies i del claustre de mestres. També pensem que l’execució pràctica d’aquest projecte ens portarà necessàriament a la implicació activa de tota la comunitat educativa: claustre de professors, sector pares i alumnat.
En definitiva, des d’una idea inicial basada en avantatges econòmics s’ha de passar a un projecte educatiu en valors.