PROJECTE LLENGUA ANGLESA VIROLAI (PLAV)

El Projecte de Llengua Anglesa Virolai (PLAV) neix amb la finalitat de dinamitzar l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès a la nostra escola.

Aquest projecte té com objectiu prioritari incrementar el coneixement de l’anglès al centre tot desenvolupant una metodologia que faci augmentar el contacte de l’alumnat amb la llengua d’estudi, ampliant els àmbits d’ús en àrees no lingüístiques i en activitats generals del centre.

L’àmbit acadèmic on s’aplica comprèn tots els nivells educatius des d’Educació Infantil i Primària fins a Educació Secundària Obligatòria i post-obligatòria, amb accions dinamitzadores d’aula, de centre i d’entorn.

A Educació Infantil l’objectiu és la introducció de l’anglès, i a Primària consolidar-la com a tercera llengua curricular. A l’etapa de Secundària obligatòria i post-obligatòria s’incrementa el contacte de la llengua amb l’alumnat i s’amplia la seva necessitat d’ús.

L’objectiu final és que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu lingüístic de la llengua anglesa que el capaciti per a la gestió dels seus futurs aprenentatges en un món global.

La principal característica del PLAV és la Docència Compartida amb la que cada grup disposa de dos professors a l’aula per poder atendre les diferents necessitats dels alumnes. La Docència Compartida afavoreix i permet l’aplicació de les següents bones pràctiques: l’organització flexible de l’aula, la planificació clara del currículum, l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge, la mobilitat i autonomia i implicació de l’alumnat, la igualtat de rols, la varietat i disponibilitat de recursos, el treball cooperatiu, l’atenció personalitzada, l’autoavaluació, el bon ambient de treball, de confiança,…

La segona gran aposta del PLAV són els Auxiliars de Conversa.  El Programa d’Auxiliars de Conversa (PAC) és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles adscrites puguin disposar d’un o més joves, seleccionats per Home To Home, per a qui l’anglès és la llengua materna i que, en el marc d’un conveni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el camp de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa, duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre. Els Auxiliars de Conversa poden viure amb famílies acollidores de la nostra escola, que els proporcionen, a més de l’allotjament i manutenció, suport moral i emocional. Entre les famílies i els Auxiliars de Conversa s’estableix un intercanvi lingüístic i cultural molt enriquidor per a les dues parts.

El PLAV també engloba una sèrie d’activitats i actuacions, entre d’altres, la English Week, Story Time, Motor Skills Sessions, Play & Learn Sessions, The Fonix, The Big Challenge, Speaking Sessions, assignatures CLIL, viatges a països de parla anglesa amb Home To Home, suport en la preparació d’exàmens oficials, classes d’anglès extra escolars,…